Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Αριστερός ή Δεξιός; Τίποτα...!!!

Ο παραδοσιακός άξονας Αριστερά – Δεξιά σε σχέση με την ιδεολογικο-πολι­τική αυτο–τοποθέτηση των ψηφοφόρων δείχνει να αδυνατεί να εκφράσει ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό ψηφοφόρων.

Φαίνεται ότι...
o “ολετήρας” Κυβερ­νή­­σεων που λέγεται “Μνημόνιο”, έχει άλλη μια παράπλευρη απώλεια: την πα­ρα­δοσιακή αυτο–τοποθέτηση σημαντικού μέρους των ψηφοφόρων στον άξο­να Αριστερά – Δεξιά, μιας και πλέον “οποιαδήποτε πολιτική δύναμη κι΄ αν κυ­βερ­νήσει, τα ίδια θα κάνει, αυτά που οι δανειστές θα επιβάλλουν...”.


Περίπου 1 στους 5 ψηφοφόρους δεν αυτο–τοποθετούνται πλέον στον άξονα Α­ρι­στερός – Δεξιός (σύμφωνα με τα στοιχεία των πρόσφατων ερευνών της Palmos Analysis), δηλώνοντας αυθόρμητα "Τίποτα" στο σχετικό ερώτημα. Είναι κυρίως άτομα νεαρής και μέσης ηλικίας (2 στους 3 είναι μέχρι 45 ετών), με ελαφρά πιο έντονη την παρουσία γυναικών και σαφώς εντονότερη παρουσία ανέργων, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, είναι δε άτομα κάθε μορφωτικού ε­πι­πέδου.

Σε σχέση με το γενικό πληθυσμό εμφανίζονται έντονα αποστασιο­ποι­η­μένοι, από επιφυλακτικοί ως και αρνητικοί έναντι, τόσο των εγχώριων, όσο και των Ευρωπαϊκών θεσμών. Μάλιστα, η πλειοψηφία τους θεωρεί αρνητική την συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμφανίζονται σχεδόν διχα­σμέ­νοι έναντι της παραμονής ή όχι της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και τους εγχώριους και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι ψηφοφόροι που αυτο-τοποθετούνται στο "Τίποτα" εμφανίζουν απόψεις που τείνουν να προσεγ­γί­σουν εντονότερα τις απόψεις των ψηφοφόρων που αυτο-τοποθετούνται στο "Αριστερός", κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο σε σχέση με την πιθανή τελική εκλογική τους συμπεριφορά.

Αν, μάλιστα, ληφθεί υπόψη ότι αποτελούν πάνω από το 1/3 της αδιευκρί­νι­στης ψήφου (όσων δηλαδή δηλώνουν σήμερα αναποφάσιστοι ή ότι θα ψηφί­σουν λευκό/άκυρο ή ότι θα απέχουν), η προσέγγιση της πολιτικής συ­μπε­ριφο­ράς και της δυνητικής εκλογικής συμπεριφοράς αυτής της ομάδας ψη­φοφό­ρων ενδεχομένως να είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέ­σμα­τος της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Υπό το πρίσμα αυτό, ένα τελευ­ταίο στοιχείο αξίζει να σημειωθεί: στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 οι ψηφο­φόροι που δηλώνουν σήμερα "Τίποτα" στο ερώτημα της αυτο-τοπο­θέτησης στον άξονα “Αριστερός – Δεξιός” είχαν σχεδόν, σε διπλάσιο βαθμό επιλέξει την α­πο­χή, σε σχέση με το σύνολο των ψηφοφόρων. Ταυτόχρονα, ό­μως, είχαν ψη­φίσει σχεδόν αντίστοιχα με το σύνολο των ψηφοφόρων όλα τα κόμματα εκτός από ένα: τη ΝΔ, την οποία επέλεξαν 3-4 φορές λιγότερο σε σχέση με το σύνολο των ψηφοφόρων!

Σε συνδυασμό με το προφίλ των από­ψεών τους που περι­γρά­­ψαμε παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο βαθμός συμμετοχής τους στις επόμενες εκλογές, θα επηρεάσει σημαντικά το ισοζύγιο δυνάμεων και την τελική ισορροπία μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ...

Πασχάλης Αλ. Τεμεκενίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου